سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود رمش – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا تهران
رضا فرخی – کارشناس ارشد مکانیک – تهران
اسماعیل ولی زاده – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا – تهران

چکیده:

در تحقیق پی شرو, پارگی مسیر اصلی اکسیدکننده در ی ک موتور سوخت مایع شبیهسازی شده اس ت. انجام این کار بر مبنای یک کد کامپیوتری که عملکرد موتور سالم را به صورت دینامیکی و غیرخطی توصیف م یکن د, صورت گرفته اس ت. به بیان دیگر، معادلاتی که برای شبی ه سازی این اختلال، مورد نیاز بوده است، به مجموعه معادلات موجود اضافه م ی گردد و در لحظهی بروز اختلال به صورت معادلات تکمیلی استفاده م ی شو د. دستگاه معادلات دیفرانسیل، دربرگیرند هی مجموع هی معادلات خطی و غیرخطی توصیف کنند ه ی عملکرد سالم و مختل شده م ی باشد که از ٣٤ معادل ه ی جبری و ٥٩ معادل ه ی دیفرانسیلی تشکیل م ی شود. برای حل عددی دستگاه فوق از روشRunge-Kuttaمرتب هی چهار استفاده شده اس ت. کد تهیه شده شامل ٣٠٧٧ خط برنامه به زبا نC++م یباشد. در نهای ت، نتایج کدو تست مورد مقایسه قرار گرفته اس ت که نشا ندهند هی دقت قاب لقبول شبی هسازی م یباشد