سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی فارسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی مکانیک- گروه ساخت و تولید
بهروز آرزو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی مکانیک- گروه ساخت و تولید

چکیده:

در این مقاله به وسیله روش المان محدود سه بعدی، فرآیند خمکاری ورق مدلسازی شده و گسیختگی حین شکلدهی ورق پیش بینی می شود. برای مدلسازی عددی ایجاد گسیختگی و گسترش آن از روش Continuum Damage بهره گرفته و ازمدل گسیختگی bonoraجهت تخمین پارگی و گسیختگی استفاده شده است. در این مدل، گسیختگی رابطه ای غیر خطی با کرنش پلاستیک معادل و فاکتور تنش سه بعدی Triaxiality دارد. برای این امر کد المان محدود سه بعدی ویژه ای جهت تعیین رفتار ماده وتغییر پارامترهای آن در نرم افزار ABAQUS/STANDARD تهیه شده است. رفتار مکانیکی قطعه کار بوسیله محاسبه تغییر خواص ماده نظیر کرنش سختی و میزان گسیختگی در حین فرآیند شکلدهی و قبل از محدوده گلوئی شدن تا لحظه شکست مورد مطالعه قرار گرفته است. در پایان نتایج حاصل از شبیه سازی با مراجع مختلف مقایسه شده و صحت آن تائید گردید