سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن حاتمی – گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد
سمیه شاکری –

چکیده:

براساس معادلات شدت امواج استوکس در لیزر رامان، معادله موج غیرخطی و معادله موج فونون در شبکه کریستالی، انتشار پالس شبه ایستا را شبیه سازی کرده و بازده لیزر را با در نظر گرفتن پارامترهایی چون ضریب انعکاس آینه خروجی ، طول کاواک و شدت ماکزیمم پمپ کرده ایم. نتایج نشان می دهد در صورتی که ضریب انعکاس آینه خروجی در استوکس مرتبه دوم بیشترین مقدار را داشته باشد در شدتهای کمتر بازده بیشتری را خواهیم داشت و در صورتی که به این پارامتر کمترین مقدار را اختصاص دهیم، با افزایش شدت، بازده نیز افزایش مییابد.