سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر فتورائی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی
سیاوش قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

در این مقاله استنشاق میکرو ذرات و نانوذرات را در مجراهای بزرگ تنفسی انسان شبیه سازی شده است. اثراندازه ذرات و نیروی شناوری بر الگوهای انتقال و جذب ذرات در یک مدل صاف و صلب از مسیرهای تنفسی که از نای شروعمی شوند و تا نایژه ها ادامه دارند، بررسی شده است. همچنین مکانیزمهای مختلف جذب ذرات و اهمیت آنها مورد مطالعهقرار گرفته است. اندازه های هندسی مدل بر مبنای مدل هورسفیلد انتخاب شده و در نرم افزار سالید ورکز طراحی شدهاست. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل حجم محدود سی-اف-ایکس از شرکت انسیس ویرایش یازده می باشد . این نرمافزار با دیدگاه مدل چند فازی لاگرانژی جریان هوا را تحلیل می نماید. رابطه بین ذرات جامد و سیال پیوسته از نوع جفتشدگی یکطرفه و نوع جریان آرام و سه بعدی است. نیروهای موثر نیروهای پسا و جاذبه می باشند. در انتها محل جذب ذراتو مسیر جریان آنها بر اساس اندازه ذره بررسی و تحلیل شده است.