سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
یونس صفرپوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
امین حسنوند – استادیار گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه لرستان

چکیده:
در این بررسی نتایج حاصل از شبیه سازی برج های تقطیر سینی دار واحد 1-بوتن ، پتروشیمی لرستان تحت لیسانس شرکتTecnimont با نرم افزارPlus Aspen ارائه شده است. همچنین درادامه تاثیر پارامترهای فرایندی ازجمله دما،فشار و غلطت مواد روی هر سینی و تاثیر آن بر جداسازی 1-بوتن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی با نرم افزار Aspen Plus حاکی از جداسازی بیش از mole 73% اتیلن از بالای برج جداسازی اتیلن و جداسازیmole 5/99% از 1- بوتن در برج جداسازی 1- بوتن می باشد. درصورتیکه دمای برج جداسازی 1-بوتن افزایش یابد 1-بوتن بیشتری از بالای برج 1-بوتن خارج میگردد، اما افزایش بیش از حد دمای برج باعث می شود ترکیبات سنگینتر بیشتری از بالای برج خارج شود و در نتیجه محصول 1-بوتن off تولید شود. که در این بررسی برای جلوگیری از off شدن محصول 1-بوتن دمای برج جداسازی 1-بوتن نباید بیشتر از 131 درجه سلسیوس بالاتر برود