سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا زارع – کارشناسی ارشد مکانیک، گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه شیراز
محمد رحیم نامی – استادیاربخش مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق، ا ثر عیوب سطحی وآخالها بر عمر خستگی مخازن تحت فشار به روش المان محدودبررسی شده است . اثر آخالهای هندسی وناخالصی ها بر افزایش تنش در نقاط مختلف ازمخزن تحتفشار به خصوص در محل اتصال نازل به مخزن بررسی شده وجهت تاثیر عیوب سطحی، یک ترک اولیه در قسمت بحرانی مخزن تحت فشار طراحی و اندازه آن به گونه ای درنظر گرفته شد که از حد استانه رشد ترک که در مخازن تحت فشارمورد بررسیmm1 تخمین زده شده بیشتر باشد، سپس این ترک در چند مرحله در بدترین شرایط تنشی مخزن و با نسبت های مختلف عمق ترک به شعاع مخزن رشد داده شد ودر هر مرحله توسط تحلیل المان محدود میزان فاکتور شدت تنشSIF) در امتداد جبهه ترک محاسبه گردید و رابطه ای کاربردی جهت تخمین عمر باقیمانده مخازن تحت فشار باوجود ترک های اولیه بدست آمد . در نهایت برای بالا بردن ضریب امنیت وجلوگیری از شکست ناگهانی مخازن در حین سرویس برنا مه ای جهت بازرسی های غیر مخرب NDT) در مخازن تحت فشار ارائه شده است .و با استفاده از روش تجربی و اعمال سیکل های متعدد طول ترک بحرا نی در حدود ac = 45.36mm بدست می آید.