سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید جعفری – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
ابراهیم شیرانی – استاد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، جریان گاز دما ثابت در میکرو کانالهـا و م حـیط متخلخـل بـا ابعاد میکرو با استفاده از روش شبکه بولتزمن شبیه سازی شده است . جهـت در نظر گرفتن اثرات تراکم پذیری زمان آرامش بـه عـدد نودسـن و چگـالی محلی وابسته شده است . همچنین سرعت لغزشـی روی دیوارهـا بـا ترکیـب کردن شرایط مرزی کمانه کردن و آیینه ای به دسـت آمـده اسـ ت . توزیـع فشار غیرخطی و توزیع سرعت لغزشی در طول میکرو کانال به دست آمـده است و با نتایج تجربی و عددی سایر روشـها مقایـسه شـده اسـت . در انتهـا مشخصه های جریان گاز در یک محیط متخلخل با ابعاد میکرو بـرای اعـداد نودسن مختلف و نسبت فشارهای مختلف شبیه سازی شده است . با در نظـر گرفتن اثرات تراکم پذیری و رقـت یـک مـدل بـرای افـت فـشار در محـیط متخلخل با ابعاد میکرو ارائه شده است