سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید حسن هاشم آبادی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی شیمی – آزمایشگاه تحقیقاتی CAPE
معین نواب کاشانی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی شیمی – آزمایشگاه تحقیقاتی CAPE

چکیده:

جهت افزایش میز ان انتقال جرم و کاهش پدیده های Concentration Polarization و رسوب گذاری در صفحات غشائی از موانعی (spacers) در مسیر خوراک جهت تولید اغتشاش استفاده می شود . در این مطالعه جزئیات هیدرودینامیک حاکم بر جریان در هم سیال نیوتونی غیر قابل تراکم ، داخل یک کانال غشائی با وجود دو مانع استوانه ای و در موقعیت های مختلف درون کانال مورد بررسی قرار می گیرد . شبیه سازی جریان به صورت دو بعدی توسط نرم افزار FLUENT انجام شده است . نتایج نشان می دهد که وجود موانع در کانال باعث تولید شدن نواحی با تنش بالا می گردد . افزایش میزان انتق ال جرم روی صفحات غشاء مستقیماً به مقدار تنش به وجود آمده ، نوسانات سرعت و میزان تشکیل نواحی با جریان گردابه ای مربوط می شود . شبیه سازی برای سرعت های0.5-1-2 m/s برای خوراک ورودی به کانال ، که اکثراً سرعت هایی هستند که در صنایع جداسازی غشائی مورد استفاده قرار می گیرند انجام شده و برای آن که این مطالعات محدود به خوراک مشخص نباشند ، معادلات بی بعد حل شده اند . مقدار تنش بر روی غشاء ها و افت فشار ناشی از وجود موانع در کانال مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آن ساختار و هندسه مناسبی از کانال حاوی spacer که کمت رین مقدار افت فشار و مصرف انرژی و نیز بیشترین میزان تنش برشی روی غشاء جهت افزایش میزان انتقال جرم را داشته باشد ، پیشنهاد شده است .