سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود داودیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
مهران عامری – استادیار بخش مهندسی مکانیک-دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نیاز به تمیزکاری، خارج کردن آب و وارسی خط لوله، توپ کرانی را به یک استاندارد مشخص تبدیل کرده اس ت. توپ کرانی منظم باعث م یشود که خط لوله خالی از میعانات گازی بوده، از افت فشار کلی جلوگیری کرده و از این رو راندمان جریان را افزایش م یدهد. در این مقاله به تحلیل دینامیکی توپک در خطوط لوله نفت و گاز پرداخته م یشود. معادلات اساسی جریان شکل دیفرانسیلی معادلات بقای جرم، ممنتم خط ی، انرژی و معادله حالت م یباشند. معادلات دیفرانسیل پار های هذلولوی غیرخطی جریان، همراه با معادله حرکت توپک همزمان به روش مقدار مشخص هها حل م یشوند. با توجه به حرکت توپک، در هر مرحله زما نی شر ایط مر زی در دم و دماغه توپک محاسبه م یشود. شرایط اولیه جریان، با حل معادلات جریان در حال ت پایدار با استفاده از روش ران گ-کوتا بدست م یآیند. از حل این معادلات سرعت توپک، فشار خط در نقاط مختلف خط و مدت زمانی رسیدن توپک به انتهای خط بدست م یآید. مقایسه نتایج با نتایج تجربی نشان از کارایی مدل در پی شبینی شرایط عملیات توپکرانی دارد.