سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا بهروزسرند – پژوهشگاه صنعت نفت(RIPI)
اکبر زمانیان – پژوهشگاه صنعت نفت(RIPI)

چکیده:

در این مطالعه، راکتور صنعتی ) ٧/٥ مت ر قطر و ٣٠ متر ارتفاع ) فرآیند فیشر -تروپش در شرایط رژیمـی آشـفتهبصورت دینامیکی و پایدار شبیه سازی شده اسـت . حبابهـای تولیـدی در فرآینـد فیـشر ‐ تـروپش بـه دو گـروه حبابهای بزرگ و حبابهای ریز تقسیم بندی شده و از مدل اختلاط محوری برای شـبیه سـازی رفتـار اختلاطـی راکتور بی ن فازهای گاز- مایع -کاتالیست استفاده شده است . در این مدل ترکیبات موجود در فاز مایع به یـازده گروه مختلف طبقه بندی شده اند که بر اساس مدل ASF می باشد . معـادلات مربـوط بـه انتقـال جـرم و انتقـالحرارت شامل چهار معادلة دیفرانسیل پاره ای است که از روش اخـتلاف محـدود پیـ شرو کامـل ( Full Implicit ) حل شده اند به طوریکه ضرایب و خواص فیزیکی موجود در هر معادله بر اسـاس جوابهـای بدسـت آمـده در هـر مرحله تصحیح می شوند . مبنای تصحیح نیز مقادیر سرعت ظاهری در هر المان و غلظت کاتالیست در فاز مـایع می باشد .
نتایج نشان می دهد که بیشترین تاث یر را بر روی میزان تبدیل هیدروژن، رفتار حبابهای درشت دارند . همچنین میزان گرادیان دمایی در راکتورهای صنعتی بسیار کمتر از گرادیان دمایی در راکتورهای کوچکتر ( ١متر قطـر و ٣٠ متر ارتفاع ) می باشد .