سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نوری – استاد – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
احسان فرساد – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی دینامیکی یک سیستم سرمایش جذبی لیتیم برومایدی در هنگام راهاندازی بررسیشدهاست . دراین مطالعه تاثیر شرایط ورودی روی عملکرد سیستم و زمان رسیدن سیستم به حالت پایدار بررسی شدهاست . برای انجام این کار معادلات غیر دائم بقاء انرژی، جرم و همچنین روابط انتقالحرارت حاکم هر یک از اجزاء تشکیل دهنده سیستم بدست آمدهاست .
نتایج نشان میدهند که زمان رسیدن سیستم به حالت تعادل در هنگام راهاندازی به شرایط پارامترهای ورودی بستگی دارد و برای بخشهای مختلف سیستم متفاوت است . بعنوان مثال اگر دمای آب خنککننده دقیقه کاهش یابد، زمان 72 طی مدت 8 °C ورودی به جاذب به میزان رسیدن سیستم به حالت پایدار 6 دقیقه خواهد شد و یا با افزایش 10 درصدی غلظت اولیه محلول لیتیوم بروماید در ژنراتور اول موجب کاهش زمان گذرا و زودتر رسیدن به حالت دائم بمیزان 9 دقیقه خواهد شد