سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد جعفربلند – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

یکــی از گامهــای اساســی طراحــی سیســتم محــرک زیــر دریــایی انتخــاب موتــور الکتریکــی مناســب و ملحقــات مربوطــه اســت . اطلاعــات شــرایط اســتاتیک کلیــات ایــن انتخــاب را مشــخص مــی کنــد . امــا بــرای انتخابهــای قطعــی و بهینــه لازم اســت مــدل واقعــی موتــور شــبیه ســازی شــود و رفتــار دینــامیکی بررســی شــود . بعضــی از حالتهــای مهــم عبارتنــد از رفتــار زمــان راه انــدازی و انتخــاب مقــادیر و زمانهــای راه انــداز ، رفتــار موتــور حــین معکــوس شــدن ناگهــانی جهــت گــردش، بررســی رانــدمان واقعــی در ســرعتهای و روشــهای کنتــرل مختلــف . شــبیه ســازی هــای انجــام شــده غالبــاً بــر اســاس مــدل خطــی موتــور هســتند و مشخصــه مغناطیســی، اثــر تلفــات آهنــی و اصــطکاک، عکــس العمــل آرمیچــر، تلفــات فــن و غیــره در آن لحــاظ نشــده اســت . لــذا نتــایج شــبیه ســازی بــا واقعیــت اخــتلاف فراوانــی دارد . در ایــن مقالــه مدلســازی جــامعی از موتــور الکتریکــی همــراه بــا تمــام مــوارد یــاد شده ارائه شده است . و در ادامه نتایج شبیه سازی بعضی از حالتهای نمونه ارائه شده است .