سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمصطفی خسرونژاد – کارشناسی ارشد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
علیرضا ستوده – استادیار – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
محمد سازگاران – استادیار – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

در این پژوهش برای شبیه سازی کـامپیوتری جامـدات بـه روش دینامیـک ملکولی کلاسیک یک کد کامپیوتری تدوین شده و به کمـک آن مـسیرها و ممنتم اتم ها در یک بلور جامد تک اتمی با پتانـسیل لنـارد جـونز محاسـبه گردیده است . همچنین به کمک روابـط ترمودینامیـک آمـاری مـسیر ذرات تحلیل شده است ، خواص ترمودینامیکی همچون دما ارزیابی و مورد بحـث قرار گرفته است . به عنوان یکی از کاربردهای روش دینامیک ملکولی در پیش بینی خواص و شبیه سازی مواد در مقیاس نانو به بررسی رفتار یک بلور کریـستالی بـدون نقص ابتدایی پرداخته شده است. رفتار بلور با سطح مقطع م ربعی در کشش تحت شرایط مرزی با سـرعت ثابـت بررسـی شـده اسـت و پدیـده ایجـاد نابجاییها در محدو ده تنش تسلیم و گلویی شدن ماده به خوبی پیش بینـی و نمایش داده شده اند. همچنین تغییرات تنش بر حسب کرنش مهندسی بلور مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مـدول یانـگ و تـنش و کـرنش ماکزیمم ماده استخراج گردیده است