سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید امیری – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
وحید جوان بخت – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
کیخسرو کریمی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

دی متیل اتر ، سوختی پاک و با قابلیت تولید از زغال سنگ، گاز طبیعی و گاز سنتز است. در مطالعه حاضر به بررسی سنتز تک مرحله ای دی متیل اتر در یک راکتور بستر ثابت با مدلی یک بعدی، یکنواخت و با بستر کتالیستی هتروژن پرداخته شده است. کاتالیست های مورد استفاده در این فرایند شامل اکسیدهای مس، روی و آلومینیوم جهت سنتز متانول وگاما- آلومینا (γ-Al2O3) برای آب زدایی می باشند. محدوده دمای عملیات درجه سانتیگراد 300-230 و فشار bar100-10 می باشد. درادامه اثر برخی پارامترها از جمله دمای خوراک، نسبت هیدروژن به منوکسید کربن در خوراک و فشار ورودی راکتور، بررسی شد. نتایج شبیه سازی انجام شده نشان می دهد که میزان تولید دی متیل اتر با دما و فشار ورودی افزایش یافته و نسبت بهینه هیدروژن به منوکسید کربن خوراک جهت رسیدن به حداکثر محصول، در حدود 2:1 است.