سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مختار بیدی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید صفاراول – استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا حیرانی نوبری – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

احتراق در محیط متخلخل دارای مزایای زیادی نسبت به شعله های آزاد نظیر نرخ سوختن بالاتر، گسترش حد احتراق رقیق و کاهش آلاینده ها می باشد. در این پژوهش احتراق در یک محیط متخلخل بصورت دوبعدی شبیه سازی شده است. از ویژگیهای این پژوهش استفاده از دو معادله انرژی برای فاز گاز و فاز جامد، استفاده از مکانیزم سینتیک چند مرحله ای (شامل 15 واکنش و 19 گونه شیمیایی)، در نظر گرفتن اثرات تشعشع ماتریس جامد و استفاده از خواص فیزیکی بر مبنای داد ههای تجربی م یباشد. روش جهت های مجزا 1 برای حل معادله انتقال تشعشعی 2 استفاده شده است. نتایج نشان م یدهد که با افزایش توان حرارتی مشعل متخلخل، دمای ماکزیمم افزایش می یابد. اثر ناحیه پیش گرمایش با ایجاد شرایطی که منجر به افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی شود، افزایش می یابد. استفاده از مکانیزم چند مرحله ای نسبت به یک مرحله ای موجب پی شبینی دقی قتر میدان دما و کسر جرمی اجزا م یشود