سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین پورمحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – عضو هیئت علمی دانش ک ده مهندسی م واد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله فرآیند جوشکاری لوله هایی از جنس سوپر آلیاژ اینکولوی 800 به صورت عددی مدل سازی شده است . جوشکاری به روش قوسی با الکترود تنگستنی و گاز محافظ آرگون و در دو پاس انجام شده است . مدل سازی به روش اجزاء محدود و به کمک نرم افزار " انسیس " صورت پذیرفتـه کـه در آن از کد تهیه شده توسط نویسندگان مقاله در نرم افزار عنـوان شـده ، اسـتفاده
شده است . شبیه سازی حرارتی به صورت گذرا و غیر خطی و در مقیاس سه بعدی می باشد . برای مدل کردن منبع حرارتی از مدل گلداک استفاده شده است . به منظور بررسی صحت و دقت نتایج حاصل از مدل ارائه شده، توزیـع حرارتی در نمونه ها در حین جوشکاری با نصب ترموکوپل در چندین نقطـه و ثبت نمودارهای درجه حرارت – زمان توسط کامپیوتر انـدازه گیـری شـده است . مقایسه نتایج شبیه سازی با اطلاعات تجربی بـه دسـت آمـده، تطـابق خوبی را نشان می دهد .