سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روزبه پناهی – دانشجوی دکتری – دانشگاه تربیت مدرس، عمران – سازه های هیدرولیکی
ابراهیم جهان بخش – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدسعید سیف – دانشیار – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی شفیعی فر – استادیار – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این تحقیق، جابجایی مایع درون مخزن با مدلسازی حجم محدود جریان گذاری دوفازی لزج غیر قابل تراکم در شبکه متعامد بررسی شده است . روش گام جزئی برای حل میدان سرعت و فشار و روش حجمی برای مدلسازی سطح آزاد مورد استفاده قرار گرفته است . به علاوه، شبکه محاسباتی در هر گام زمانی جابجا شده و از معادلات حاکم برای حجم کنترل متحرک در دستگاه مختصات اینرسی، استفاده شده است . بر اساس الگوریتم بیان شده برنامه ای تهیه گردیده و جابجایی مایع درون مخزن شبیه سازی گردیده است . مقایسه فشار وارد بر دیواره مخزن و ارتفاع آب بر روی خط میانی مخزن با نتایج آزمایشگاهی بیانگر توانایی الگوریتم پیشنهادی می باشد . در ادامه، اثر استفاده از دیواره میانی درون مخزن برای کاهش گشتاور بیشنه وارد بر مخزن بررسی گردیده و ارتفاع بهینه ای برای آن بدست آمده است