سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار، دانشکده مهندسی هوا – فضا، دانشگاه صنعتی شریف
کسری فتاح حصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوا – فضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحقیق حاضر، شبیه سازی عددی جریان همراه با کاویتاسیون حول هیدروفویل با استفاده از حل معادلات اویلر چند فازی صورت گرفته است . تعداد فازهای در نظر گرفته شده دو فاز مایع و بخار بوده که در تبادل جرم با یکدیگر قرار دارند . معادلات حاکم شامل معادلة بقای جزء حجمی مخلوط، مومنتوم مخلوط و یک معادله مجزا برای بقای جزء حجمی مایع می باشد . ایده جریان همگن تعادلی در حل معادلات اویلر چند فازی مد نظر قرار گرفته و جهت افزایش کارآیی روش در حل جریان کاویتاسیونی، از استراتژی پیش شرطی استفاده شده است . برای نشان دادن صحت و دقت نرم افزار توسعه داده شده ابتدا نتایج حل جریان تراکم ناپذیر دوبعدی بدون کاویتاسیون حول هیدروفویل NACA 0012در زاوایای حملة مختلف ارائه شده و با نتایج قابل دسترس مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته است . در ادامه، قابلیت نرم افزار حاضر در تحلیل انواع جریان کاویتاسیونی شامل کاویتاسیون ورقه ای و سوپرکاویتاسیون حول هیدروفویلNACA 0012 در شرایط مختلف شامل اعداد کاویتاسیونی و زوایای حملة مختلف نشان داده شده و با نتایج حلبهروش تعقیب مرز مشترک مقایسه شدهاند