سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسین نوری حسن آبادی – کارشناس ارشد عمران-سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش
امیر خسروجردی – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سروناز حسینی غفاری – کارشناس ارشد عمران آب هیدرولیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده:
یکی ازخطراتی که همواره سرریزسدها راتهدید میکند کاویتاسیون میباشد که ناشی ازآثارهیدرودینامیکی سرعتهای زیاد درسازه است ازجمله پارامترهای موثر دراین پدیده فشارسرعت جریان مقاومت مصالح مدت زمان بهره برداری و میزان هوای جریان می باشد بررسی این پدیده توسط شاخص کاویتاسیون سنجیده میشود محققین زیادی ازجمله hager Falvey تحقیقات گسترده میدانی آزمایشگاهی و عددی دراین زمینه انجام داده اند آنجایی تحقیقات آزمایشگاهی ومیدانی مستلزم صرف هزنیه و زمان زیاد می باشد چنانچه مدلهای عددی توانایی شبیه سازی جریان را بادقت بالای داشته باشنددراین راستا درتحقیق حاضرپدیده کاویتاسیون برروی مدل سرریزسدآزاد بااستفاده ازنرم افزار Flow-3D ver.10.0.1 شبیه سازی گردید به ازای ۵ دبی ورودی مختلف به سرریزمیدان جریان و شاخص کاویتاسیون حاصل ازاین شبیه اسزی بانتایج آزمایشگاهی موردمقایسه و ارزیابی قرارگرفت نتایج حاصل ازکالیبراسیون خطای اندکی را درمیدان جریان عمق جریان سرعت جریان و فشاراستاتیکی وارد برکف تنداب نمایش دادند نمودارهای طولی پارامترهای هیدرولیکی میانگین گیری شده درعرض سرریزواندکس کاویتاسیون به ازای سه دبی بالای آن استخراج وترسیم شد محل رخداد کاویتاسیون و نیز مقداراندکس کاویتاسیون درتطابق مناسبی دردوحالت آزمایشگاهی و مدلسازی عددی را نمایش دادند نهایتا نتایج این تحقیق نشان داد که نرم افزار Flow-3D توانایی مناسبی درپیش بینی رخدادکاویتاسیون و تعیین محل دقیق آن دارد