سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علی ابراهیمی کماجانی – کارشناسی ارشدسازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران
امیرعباس کمان بدست – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران
علیرضا مسجدی – دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،ایران

چکیده:
آبشکن سازه هیدرولیکی است که برای ساماندهی رودخانه ها در قوس یا مسیر مستقیم وکنترل فرسایش از سواحل رودخانه استفاده میشود در این مقاله با استفاده از نرم افزار CCHE2D، مدل عددی الگوی جریان اطراف یک آبشکن تهیه و با قرار دادن 5 آبشکن منفرد L شکل با تغییر موقعیت سازه ،در 5 موقعیت با زوایای 30، 45، 60، 75 و 90 درجه نسبت به جهت جریان در قوس 180 درجه و دبی های 22،20،18 و 25 لیتر بر ثانیه و عمق ثابت 12 سانتی متر، در شرایط آب زلال ،به تاثیر این مدل ها برتغییرات سرعت جریان در اطراف آبشکنپرداخته شد. این تحقیق نشان دادکه محدوده سرعت های ماکزیمم در زوایه 75 درجه بیشترین مقدار و کمترینمقدار آن در زوایه 30 درجه رخ خواهد داد و در زوایای مختلف با افزایش دبی ، میزان سرعت در اطراف آبشکن نیزافزایش می یابد.