سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید ابراهیم حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب- سازمان آب و برق خوزستان
سید علی اکبر صالحی نیشابوری – دانشیار سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس
اکبر صفرزاده – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آبشکن ها سازه هایی هستند که به صورت عرضی با هدایت جریان به سمت محور رودخانه از ایجاد جریان قوی در طول ساحل به ویژه قوس خارجی رودخانه ها جلوگیری کرده و مانع فرسایش ساحل رودخانه می گردد. همچنین با کم شدن سرعت جریان در محدوده بین آبشکن ها، بدلیل ایجاد افت اصطکاکی و جریان ثانویه ناشی از تشکیل جریان گردابی، ظرفیت حمل رسوب جریان کاهش یافته و در نتیجه باعث رسوب گذاری در این محدوده می گردد. در این تحقیق تاثیر الگوی جریان حول آبشکن در قوس 90 درجه با نسبت انحنا Rc/B=3 به صورت سه بعدی مدل سازی عددی شده است. مدل سه بعدی عددی با نتایج آزمایشگاهی فلوم دانشگاه تربیت مدرس صحت سنجی شده است. دراین تحقیق معادلات ناویر استوکس به طور کامل به کار رفته و از مدل آشفتگی استفاده شده است. این مدل توانسته است به خوبی تغییرات طولی سرعت و ابعاد گردابه های تشکیل شده را پیش بینی نماید. در این تحقیق پروفیل های سرعت، ابعاد گردابه در طول قوس و نواحی محتمل آبشستگی و رسوبگذاری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.