سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد حسن نژاد – آزمایشگاه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف
روزبه پناهی – آزمایشگاه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم جهانبخش – آزمایشگاه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – آزمایشگاه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با استفاده از د ینامیک س یالات محاسبات ی ، برهم کنش جسم صلب و س یال با دو آزما یش بررسی گردیده است . در آزمایش اول نحوه تغییر شکل سطح آزاد سیال در خروج استوانه دو بعدی از آب با سرعت ثابت مورد بررس ی قرار گرفته و مشاهده شد که تطابق خوب ی با آزما یشهای تجرب ی دارد . در آزما یش دوم ، با حل تو أم معادلات س یال در دو فاز و معادلات جسم صلب و استفاده از روش مش متحرک 1 ، پدیده برخورد آزاد گوه دو بعدی شبیه سازی گردیده است . نتایج عدد ی که از تطابق خوب ی با نتا یج تجرب ی برخوردارند نشان دادند که شب یه سازی برخورد بصورت آزاد و مقید ( سرعت ثابت ) تاث یر زی ادی بر نی روی بیشینه وارد بر گوه دارد . تحلیل صح یح این پد یده که در شناورها اسلم ینگ 2 نام یده م ی شود ، م ی تواند نقش مهمی در طراحی سازه شناور داشته باشد .