سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان کهربایی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی هوافضا
محمد طیبی رهنی – دانشیار – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی هوافضا و پژوهشگاه هوافض
خدایار جوادی – دانشجوی دکترا – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی هوافضا و پژوهشگاه

چکیده:

در این تحقیق به بررسی جریان حول یک سیلندر با مقطع مربع شکل ثابـت و سیلندر دارای حرکت نوسانی عمود بـر راسـتای جریـان پرداختـه شـده است . برای حـل عـددی از روش سـیمپل اسـتفاده شـده و گسسـته سـازی جملات شامل مشتقات مکانی به روش هیبرید صورت گرفته است . جمـلات مشتقات زمانی نیز به صورت کاملا ضمنی گسسته شده است . با تغییـر دادن عدد رینولدز در نسبت انسداد % ۵ نیروهای آیرودینامیکی شامل برآ و پسـای حاصل از فشار و تنش برشی به دست آمـده اسـت . در ناحیـه پـایین تـر از رینولدز بحرانی بررسیهایی در ناحیه دنباله پایین دست مقطع مربعـی انجـام گرفته و در ناحیه بالاتر از رینولدز بحرانی فرکانس ریزش گردابـه و متوسـط پسا به دست آمده است . نتایج به دست آمده همخوانی نسبتا خوبی با نتـایج دیگر عددی نشـان مـی دهـد . سـپس در عـدد رینولـدز 300 بـا اسـتفاده از فرکانس ریزش گردابه در حالت ثابت ، س یلندر در جهت عمـود بـر راسـتا ی جریان به نوسان واداشـته شـد و در حالـت تشـدید اثـرات حرکـت نوسـان ی سیلندر بر ضرایب آیرودینامیکی با حالت سیلندر ثابت مقایسه گردید