سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم حیدری نژاد – دانشیار – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
نیما غیاثی طبری – دانشجوی دکتری – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
پژمان امینی – کارشناس ارشد – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی عددی میدان اسکالر غیر فعال در یک لایه برشـی غیر واکنشی دو بعدی در اعداد رینولدز بالا انجام گرفته است . برای بررسـی عددی از روش المان انتقالی ١ که روشی گریـد آزاد و لاگرانـژین مـی باشـد برای حل میدان اسکالر غیر فعال استفاده شده است . در روش المان انتقالی از گرادیانهای اسکالر که کمیتی برداری است به جای اسکالر اسـتفاده مـی گردد . مقادیر اسکالر در داخل گردابه ها و روی سایر مقـاطع بدسـت آمـده است . پروفیلهای متوسط شده غلظت و نوسـانات آن بـرای مقـادیر مختلـف نفوذ و طولهای مختلف دامنه به دست آمده اند . بـرای تاییـد نتـایج عـددی بدست آمده، از برخی نتـایج شـبیه سـازیهای دیگـر و نتـایج آزمایـشگاهی استفاده گردیده است . نتایج تحقیق اخیر در مقایسه با نتایج شبیه سازیهای دیگر مطابقت بهتری با داده های آزمایشگاهی دارند .