سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم حیدری نژاد – دانشیار – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
نیما غیاثی طبری – دانشجوی دکتری – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
پژمان امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

روش المان گردابه ای به عنوان یک روش مستقیم برای شبیه سازی جریـان در یک لایه برشی دو بعدی غیر واکنشی مورد اسـتفاده قـرار گرفتـ ه اسـت . رشد زمانی ناپایداری در لایه برشی و سپس تشکیل گردابه ها بـه خـوبی بـا این روش شبیه سازی شده است . همچنین اثر افزایش نسبت سـرعت در دو لایه و اثر تعداد لایه ها در نحوه تشکیل و رشد گردابه ها مورد بررسـی قـرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که افزایش نسبت سـرعت ، باعـث تـسریع ناپایداری می گـردد . همچنـین افـزایش تعـداد لایـه هـا باعـث پـیش بینـی دقیق تری از جزئیات جریان می شود . در انتهـا نیـز یـک تحلیـل فرکانـسی عددی توسط الگوریتم FFT جهت یافتن فرکانس غالب دفع گردابه ها انجام شده است .