سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فلورا ره گوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
بهرام اندرزیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالامی راهنما – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

آب منبع اصلی تولید غذای بشر می باشد. در مقیاس جهانی بخش عمده ی تولید جهانی غلات از مزارع آبی به دست می آید، این در حالی است که در بسیاری از مناطق کشت آبی ، بیلان آبیاری منفی است . لذا تعیین راه کارهای مناسب در زراعت و مدیریت مناسب منابع آب در بخش کشاورزی به صورت یک اولویت جهانی محسوب می گردد . به منظور شبیه سازی مدیریت بهینه مصرف آب در مزارع گندم (رقم چمران ) در شرایط آب و هوایی اهواز از مدل CERES-Wheat که قبلا ارزیابی گردیده بود، استفاده شد. در این بررسی شش سطح آبیاری بر مبنای 30 ، 40، 50، 60، 70 و 80 درصد تخلیه مجاز رطوبتی در خاک رسی لومی به عنوان تیمارهای ورودی به مدل داده شد . مدل اجرا و نتایج شبیه سازی نشان داد که آبیاری بر اساس 30 تا 60 درصد تخلیه مجاز رطوبت، تاثیرمعنی داری بر کاهش عملکرد دانه نداشته است در صورتی که تحت شرایط آبیاری براساس 70 و 80 درصد تخلیه مجاز رطوبت ، عملکرد دانه به ترتیب به میزان 11 و 30 درصد کاهش یافت . بنابراین در شرایط آب و هوایی اهواز در خاک های رسی لومی آ بیاری بر مبنای 60 درصد تخلیه مجاز رطوبتی پیشنهاد میگردد.