مقاله شب ادراري كودكان در شش سالگي و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در افق دانش از صفحه 63 تا 69 منتشر شده است.
نام: شب ادراري كودكان در شش سالگي و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شب ادراري
مقاله خرخر کردن
مقاله کودکان پيش دبستاني
مقاله تنفس دهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان كرباسي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان مطهره
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شب ادراري يكي از شايعترين شكايات دوران كودكي است و معضلي براي كودك و والدين مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني شب ادراري تك علامتي اوليه و عوامل مرتبط با آن در كودكان شش ساله شهر يزد انجام شد.
روش تحقيق: در يك مطالعه توصيفي – مقطعي، 200 دختر و 200 پسر 6 ساله كه به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي از بين كودكان مراجعه كننده به پايگاه هاي سنجش سلامت در شهر يزد در سال تحصيلي 85-84 انتخاب شده بودند، از نظر شب ادراري بر اساس شاخص هاي تشخيصي DSM-IV و ICD-10 بررسي شدند.
يافته ها: 8.25 درصد و 15.25 درصد كودكان بر اساس معيار DSM-IV و ICD-10 شب ادراري اوليه داشتند كه در پسران شايعتر از دختران بود. (12.5 درصد و 23 درصد در برابر 4 درصد و 7.5 درصد) خرخر شبانه و تنفس دهاني در 18.2 درصد كودكان وجود داشت. 19.2 درصد از كودكان با خرخر و 5.8 درصد از كودكان بدون اين مشكل، شب ادراري داشتند. شب ادراري اوليه با رتبه تولد، سطح سواد والدين و سابقه شب ادراري در فاميل، ارتباط نداشت. فقط 18.2 درصد از خانواده ها جهت رفع شب ادراري به پزشك مراجعه كرده بودند. متوسط دفعات شب ادراري در هفته 3.2±1.8 بود. در 30.8 درصد موارد كودك در تمام شب هاي هفته شب ادراري داشت.
نتيجه گيري: خرخر شبانه بايد به عنوان يك علت احتمالي در شب ادراري درنظر گرفته و درمان شود. از آنجايي كه تعداد كمي از خانواده ها جهت مشاوره و درمان كودكان خود به پزشك مراجعه نموده اند. لذا آموزش و آگاهي خانواده ضروري است.