مقاله شرايط و زمينه هاي مشارکت اعضاي هيات علمي در فرايند برنامه ريزي درسي دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در آموزش عالي ايران از صفحه 145 تا 178 منتشر شده است.
نام: شرايط و زمينه هاي مشارکت اعضاي هيات علمي در فرايند برنامه ريزي درسي دانشگاهي
این مقاله دارای 34 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله برنامه ريزي درسي
مقاله برنامه ريزي درسي دانشگاهي
مقاله مشارکت در برنامه ريزي درسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي واجارگاه كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شرف زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، امکان مشارکت اعضاي هيات علمي در فرايند برنامه ريزي درسي دانشگاهي از ديدگاه اعضاي هيات علمي مورد بررسي قرار گرفته است. هدف تحقيق يافتن پاسخ اين سوال است که اعضاي هيات علمي تا چه اندازه در فرايند برنامه ريزي درسي دانشگاهي مشارکت مي کنند. در پرتو اين پرسش اصلي، پاسخگويي به سوالات ديگري نيز مدنظر بوده است. اين سوالات فرعي مرتبط با ديدگاههاي موجود در باره مشارکت، زمينه هاي مشارکت، منابع و شرايط ضروري مشارکت، راهکارهاي مشارکت، پيامدهاي مثبت و منفي مشارکت و موانع احتمالي مشارکت مي باشند. محقق براي يافتن پاسخ اين پرسشها از يک پرسشنامه 62 سوالي بر مبناي مقياس ليکرت در ارتباط با شش موضوع اصلي مندرج در سوالات فرعي استفاده کرده است، اين پژوهش از نوع توصيفي است و آزمون هاي آماري مورد استفاده اين پژوهش  tتک نمونه اي، t مستقل و تحليل واريانس يک طرفه و آزمون فردمن مي باشد. آن طور که نتايج اين تحقيق نشان مي دهد بين پاسخهاي ارايه شده اغلب هماهنگي وجود دارد و بعضا تفاوتهايي هم مشاهده مي شود. يافته هاي تحقيق بيانگر آن است که اعضاي هيات علمي قائل به ديدگاههاي موجود در باره مشارکت در برنامه ريزي درسي، زمينه هاي مشارکت، منابع و شرايط ضروري مشارکت، راهکارهاي افزايش مشارکت، پيامدهاي مثبت مشارکت و موانع احتمالي مشارکت مي باشند، ولي براي پيامدهاي منفي ارزشي قائل نيستند.
همچنين تجزيه و تحليل داده ها در قالب آزمونt  مستقل بر اساس جنسيت و محل اخذ مدرک نشان داد که جنسيت بر پيامدهاي مثبت مشارکت اثرگذار است. و محل اخذ مدرک نيز بر زمينه هاي مشارکت، راهکارهاي مشارکت و موانع مشارکت اثر مي گذارد. و تجزيه تحليل داده ها در قالب آزمون تحليل واريانس يک طرفه بر اساس نوع دانشکده، رتبه دانشگاهي و سابقه تدريس نشان داد که نوع دانشکده بر هيچکدام از متغيرهاي تحقيق اثري ندارد ولي رتبه دانشگاهي و سابقه تدريس بر زمينه هاي مشارکت تاثير دارد.