سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سیدمهدی امینی نسب – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه در مقابل ارزش های تنوع زیستی وحفاظت از اکوسیستم ها، زیست گاه ها وگونه ها، مدیریت و کنترل بیماری ها نیز بـه عنـــوان یـــک فراینـــد بـــا اهمیـــت در حفاظـــت از جمعیـــت هـــای پرنـــدگان در محـــیط زیـــست طبیعـــی محـــسوب می شود . شیوع بسیاری از این قبیل بیماری ها، تاکنون چندین ده هزار از جمعیت های پرندگان را در محـدوده بـسیار وسـیعی نابود کرده و به کاهش تنوع زیستی انجامیده است . بیماری های عفونی پرندگان به طور کلی شامل بیماری های زیر است که به معمول ترین آن ها اشاره می گردد :
1-بیماری های ویروسی : شامل طاعون مرغابی، آبله پرندگان، انسفالومیلیتیس، نیوکاسل، آنفلوآنزای مرغی، رئوویروس
2- بیماری های باکتریایی : شامل کلرا، توبرکولوسیس، سالمونلوسیس، کلامیدیوسیس
3- بیماری های قارچی : شامل آسپرژیلوسیس، کاندیدیاسیس
4-بیماری های انگلی : شامل هموسپوریدیوسیس، تریکومونیاسیس، کوکسی دیوسیس روده ای، کوکسی دیوسیس کلیوی، سارکوسیستیس، اوسترانگیلیدوسیس،کرم های ریوی، کرم های قلبی، کرم های سنگدان، آکانتوسفالوس، کرم های بینی
5- بیوتوکسین ها : شامل سموم قارچی، مایکوتوکسین ها، بوتولیسم پرندگان
به طور کلی یکی از راه کار های بوم شناختی برای جلوگیری از کاهش جمعیت های پرندگان وحفظ تنوع زیستی، شناخت این بیماری ها و در وهله بعد مدیریت وکنترل آن هاست . هر نوع برنامه کنترل و نظارت بیماری های اپیدمیک در پرندگان در مرحله اول نیازمند آگاهی دقیق از اکولوژی و رفتار آن هاست . سپس لازم است که بیماری های عفونی ناشی از آن ها به طور جامع شناخته شده و راه های انتقال مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با در نظر گرفتن هر عامل عفونی، گونه پرنده، راه انتقال، شیوع و … راه کارهای لازم به منظور پیشگیری یا توقف آن ها اعمال شود . برای دست یابی به این امر لازم است مشارکت گسترده کارشناسان بهداشت محیط، سازمان محیط زیست و دیگر سازمان های مسئول با نظارت دقیق و برنامه ریزی هدف مند در سطح بین المللی صورت گیرد .