مقاله شناخت الگوي رشد کالبدي – فضايي شهر با استفاده از مدل هاي کمي (مطالعه موردي: شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 19 تا 40 منتشر شده است.
نام: شناخت الگوي رشد کالبدي – فضايي شهر با استفاده از مدل هاي کمي (مطالعه موردي: شهر تهران)
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي رشد کالبدي شهر
مقاله پراکندگي شهري
مقاله شهر فشرده
مقاله توسعه پايدار
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرخلو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه شهركي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوي رشد و توسعه کالبدي يا شکل شهر به عنوان الگوي فضايي فعاليت هاي انسان در برهه خاصي از زمان تعريف مي شود و به دو دسته اصلي گسترش افقي يا پراکندگي شهري(sprawl)  و الگوي شهر فشرده (Compact city) تقسيم مي گردد. شناخت الگوي توسعه کالبدي شهر به منظور هدايت آن در راستاي توسعه پايدار شهري امري اساسي است. محدوده مورد مطالعه در اين تحقيق کلانشهر تهران و روش مورد استفاده روش توصيفي – تحليلي است. اين تحقيق که با هدف شناخت و اندازه گيري الگوي رشد کالبدي ـ فضايي تهران در دوره هاي مختلف تهيه شده است، از روشهاي پيشنهادي تساي، يعني چهار روش درجه تجمع، درجه توزيع متعادل، تراکم و اندازه متروپل براي رسيدن به اين منظور استفاده نموده است.
نتايج به دست آمده از پژوهش نشان مي دهد که شهر تهران از نظر رشد و گسترش فضايي در گذشته از رشد آرام و فشردگي نسبي برخوردار بوده است، اما با شروع شهرنشيني سريع و مهاجرتهاي بي رويه روستاشهري، رشد مساحت آن بسيار سريع مي شود، چنانکه مي توان الگوي رشد پراکنده يا گسترش افقي بي رويه (urban sprawl) را براي اين شهر متصور شد. البته، در سالهاي اخير گرايش به تمرکز و فشردگي در آن مشاهده مي گردد. در مجموع، با توجه به پيامدهاي نامطلوب اين الگو، در راستاي دستيابي به توسعه پايدار شهري و پايدارتر کردن رشد شهر بايد از سياستهايي براي کنترل و تغيير اين نوع رشد استفاده گردد.