مقاله شناخت تجربه بستري مجدد و عوامل اصلي موثر بر آن در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه (مطالعه کيفي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در طب جانباز از صفحه 6 تا 13 منتشر شده است.
نام: شناخت تجربه بستري مجدد و عوامل اصلي موثر بر آن در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه (مطالعه کيفي)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانباز
مقاله بستري مجدد
مقاله اختلال استرس پس از حادثه
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي علي
جناب آقای / سرکار خانم: امين الرعايا مهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش شناخت تجربه بستري مجدد و عوامل اصلي موثر بر آن در جانباز مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه(PTSD)  مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه کيفي و به روش گراندد تئوري
(Grounded theory) انجام شده است. مشارکت کنندگان در اين پژوهش 19 نفر از جانبازان مبتلا به PTSD بستري در بيمارستانهاي شهيد رجايي و نور اصفهان و 6 نفر از همسران آنان مي باشند. نمونه گيري به روش مبتني بر هدف آغاز شده و تا اشباع اطلاعات ادامه يافت. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عميق و نيمه ساختار يافته جمع آوري شده است. يافته هاي پژوهش با استفاده از روش مقايسه اي مداوم مطابق با روش اشتروس و کوربين (strauss & corbin) تجزيه و تحليل گرديده است.
يافته ها: هفت مفهوم محوري از ديدگاه مشارکت کنندگان در بستري مجدد جانبازان مبتلا به PTSD نقش اصلي دارد که عبارتند از: عود بيماري رواني، مشکلات دارو و درمان، مشکلات خانوادگي، مشکلات اقتصادي، عود بيماري جسمي همراه، نارضايتي از نگرش منفي جامعه و نارضايتي از سيستم درماني و حمايتي.
نتيجه گيري: جانبازان مبتلا به PTSD مشکلات متعددي در زمينه عود بيماري روانپزشکي، دارو و درمان، خانوادگي، اقتصادي، نارضايتي از نگرش منفي جامعه و نارضايتي از سيستم درماني و حمايتي را تجربه ميکنند که منجر به بستري مجدد آنها مي شود و ما با کنترل اين عوامل مي توانيم موجب بهبود کيفيت زندگي و پيشگيري از بستري مجدد آنها شويم.