سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدشاهین دانشمندی – کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی،
مجید عزیزی – دانشیاران دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا فرهوش – دانشیاران دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش برخی خصوصیات مهم بیوشیمیایی روغن پسته، رقم دانشمندی با سه رقم غالب در استان خراسان (بادامی سفید، کله قوچی و اکبری) در قالب بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد نظر شامل درصد روغن، میزان و نوع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، پلی فنل کل، توکوفرول کل، عدد پراکسید و عدد اسیدی بودند. نتایج نشان داد این رقم دارای بیشترین درصد روغن (51/82 درصد) و بالاترین نسبت اسیدهای چرب چند غیراشباع به اشباع بود (2/82) اسید اولئیک و اسید لینولئیک به ترتیب مهمترین اسیدهای چرب تک غیراشباع و چند غیراشباع هر چهار رقم را تشکیل می دادند. در میان ارقام مورد مطالعه، پسته دانشمندی دارای کمترین میزان پراکسید بود (2/702 میلیاکیوالان گرم بر کیلوگرم)، این مواد باعث کاهش ارزش تغذیه ای پسته می شود. اما از نظر میزان مواد آنتی اکسیدانی (توکوفرول و پلی فنل کل) نسبت به سایر ارقام در جایگاه دوم قرار گرفت. برابر نتایج بهدست آمده پسته دانشمندی دارای کمترین میزان عدد اسیدی و رقم کله قوچی دارای بیشترین مقدار آن بود (به ترتیب 0/49 و 0/627 میلی گرم پتاسیم بر گرم روغن). بر اساس نتایج این تحقیق، استنباط می شود پسته دانشمندی دارای ارزش تغذیهای مطلوب بوده و می توان آنرا رقمی مناسب برای تولید محصولات فراوری شده صادراتی محسوب نمود.