سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حمید خیرالدین – استادیار دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
خسرو قزوینیان – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:
امروزه نقش آب به عنوان یک ماده اساسی و کلیدی برای تامین و تولید محصولات کشاورزی مطرحاست. احداث کانال و روش های مختلف آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار در مناطق مختلف کشورمنجر به شکل های مختلفی از انتقال نمک خاک می شوند و این پراکنش در رشد و تغذیه گیاهاثری تعیین کننده دارد. در این تحقیق سعی بر آن است که سیستم های ابیاری تحت فشار درمناطق خشک و نیمه خشک کشور مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان داده که سیستمشانگان سیستمی است که مزرعه را به صورت نوار آبیاری می کند و از انتقال نمک و هدر رفت آبممانعت بعمل می آید. و در کنار آن آبیاری قطره ای یکی از روش های پیشرفته و تکامل یافتهآبیاری تحت فشار است که در آن آب به صورت قطره توسط قطره چکان به میزان لازم در اختیاردرختان قرار می گیرد و فقط منطقه اطراف ریشه را خیس و در واقع با مصرف حداقل آب ، نیاز آبیگیاه تامین می گردد. وسیستم آبیاری تحت فشار هیدروفلوم نیاز به فشار کاری بسیار کم دارد و درسخت ترین شرایط آب و هوائی و بادهای تندکارائی خود را به اثبات رسانده است