مقاله شناسايي رژيم دمايي و پهنه بندي نواحي دمايي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 59 تا 74 منتشر شده است.
نام: شناسايي رژيم دمايي و پهنه بندي نواحي دمايي ايران
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رژيم دما
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله پهنه بندي
مقاله نواحي دمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: مسعوديان سيدابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با بررسي دماي ميانگين ماهانه 338 ايستگاه سينوپتيک و کليماتولوژي در سرزمين ايران هشت ناحيه دمايي در ايران شناسايي شد و بروش تحليل خوشه اي فصل بندي مناطق دمايي مشخص شد. با مقايسه دماي ميانگين هر ناحيه با ميانگين دماي ايران که 18 درجه سلسيوس است هشت ناحيه دمايي نام گذاري شدند. اين نواحي دمايي عبارتند از: ناحيه گرم جنوب غربي، سرد دامنه اي، سرد کوهپايه اي، گرم کرانه هاي خليج فارس، معتدل دشت سري، معتدل خزري، گرم دشتي و ناحيه سرد کوهستاني که به ترتيب ميانگين دماي ساليانه شان 7/24، 6/14، 4/9، 0/27، 2/17، 7/16، 2/20، 1/12 درجه سانتي گراد مي باشد. بر طبق نمودارهاي خوشه اي هر هشت ناحيه دمايي به لحاظ زماني از دو فصل دمايي نسبتا متمايز سرد و گرم و فصول گذار تشکيل شده اند.