مقاله شناسايي و بررسي انگل هاي منوژن آبشش شانک ماهيان زردباله (Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782) وحشي و پرورشي سواحل خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه 301 تا 306 منتشر شده است.
نام: شناسايي و بررسي انگل هاي منوژن آبشش شانک ماهيان زردباله (Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782) وحشي و پرورشي سواحل خليج فارس
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي لابريس آنجيفر
مقاله لاملوديسکوس آکانتوپاگري
مقاله آبشش
مقاله شانک زردباله
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: مخير بابا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي جعفري بهيار
جناب آقای / سرکار خانم: موبدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزرگر سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مشكي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: باهنر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منوژن ها عمدتا انگل خارجي ماهيان مي باشند که در ميان ماهيان آب شيرين ايران نيز شيوع بسيار بالايي داشته و هر ساله باعث بروز خسارات اقتصادي زيادي در بچه ماهيان و در مواردي ماهيان پرواري و مولدين مي شوند. هدف از انجام اين تحقيقق جداسازي و شناسايي انگل هاي منوژن آبشش شانک ماهيان زرد باله وحشي و پرورشي خليج فارس بود. در اين تحقيق که به مدت يک سال از پاييز 1385 تا پاييز 1386 بر روي مجموعا 276 قطعه ماهي انجام گرفت دو گونه انگل منوژن پلي لابريس آنجيفر و لاملوديسکوس آکانتوپاگري براي اولين بار جداسازي و مورد شناسايي قرار گرفتند. درصد آلودگي به انگل پلي لابريس آنجيفر در کل شانک ماهيان وحشي و پرورشي مورد بررسي 3/12 درصد و شدت آلودگي نيز 2.76±2.62 درصد بود. در ماهيان پرورشي جزيره هنگام درصد آلودگي 5/12 و شدت آلودگي 2.43±0.78 و در بندر امام نيز به ترتيب 60 درصد و 6.50±3.98 بود. بيشترين درصد آلودگي به انگل پلي لابريس آنجيفر در فصل بهار و کمترين آن مربوط به فصل پاييز بود. بيشترين شدت آلودگي نيز در فصل تابستان مشاهده گرديد. درصد آلودگي به انگل لاملوديسکوس آکانتوپاگري در شانک ماهيان وحشي و پرورشي مورد بررسي 5/6 و شدت آلودگي 6.33±5.73 بود. در ماهيان پرورشي در قفس بندر امام نيز درصد آلودگي 60 و شدت آن 5.50±2.07 بود. بيشترين درصد و شدت آلودگي به اين انگل در فصل زمستان مشاهده شد. اين انگل در ماهيان پرورش در قفس جزيره هنگام جداسازي نگرديد. در بررسي رابطه بين تغييرات آلودگي به انگل منوژن با وزن ماهيان نيز مشاهده شد که با افزايش وزن بر درصد آلودگي به اين انگل ها افزوده مي شود. ضايعات آسيب شناسي مشهود انگل پلي لابريس آنجيفر ازدياد سلول هاي جامي، در آبشش شامل خونريزي و اتساع لاملاي اوليه و چسبندگي لاملاهاي ثانويه بود.