مقاله شناسايي پوتي ويروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسي پاره اي از خصوصيات آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 43 تا 53 منتشر شده است.
نام: شناسايي پوتي ويروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسي پاره اي از خصوصيات آن
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوتي ويروس
مقاله ذرت
مقاله ويروس موزاييک نيشکر
مقاله الايزا
مقاله استان تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كوهي حبيبي دهكردي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: مصاحبي محمدي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي فصل زراعي سال 1382 تعداد 231 نمونه برگي از ذرت هاي آلوده به ويروس و داراي علايم موزاييك و در مواردي علايم موزاييك همراه با كوتولگي، از مزارع ذرت مناطق مختلف استان تهران جمع آوري گرديد. با استفاده از آنتي سرم هاي پلي كلونال چهار پوتي ويروس MDMV،SCMV ،SrMV  وJGMV  بر روي نمونه ها آزمون هاي سرولوژيكيDAS-ELISA ،DIBA  و TPIA انجام گرديد. در پايان، تمامي نمونه ها با آنتي سرم ويروس موزاييك نيشكر(SCMV)  واكنش قوي بروز دادند و واكنشي با آنتي سرم سه پوتي ويروس ديگر مشاهده نگرديد. نمونه ها در بافر فسفات پتاسيم 0.1 مولار (7 pH) حاوي 2 درصد پلي وينيل پايروليدون(PVP)  عصاره گيري و جدايه ها در گلخانه بر روي ذرت شيرين رقم 403 پارس و سورگوم دانه اي رقم كيميا مايه زني و تكثير گرديدند. در آزمون هاي سرولوژيكي مجدد بر روي گياهان مايه زني شده نيز تنها حضور SCMV در آنها محرز گرديد. در مطالعه دامنه ميزباني، جدايه هاي منتخب SCMV به روي Avena sativa، Panicum miliaceum، Pennisetum americanum Triticum aestivum، Hordeum vulgare و Setaria italica منتقل نشدند. خالص سازي ويروس به روش  Minipurificationبر روي 2 گرم از بافت گياهي آلوده انجام و غلظت ويروس خالص و نسبت A260/280 براي آن به ترتيب 11.45 mg/ml و 1.2 محاسبه شد. در بررسي الكترون ميكروسكوپي به روش تلفيق سرولوژي و الكترون ميكروسكوپي (ISEM) و دكوراسيون با آنتي سرمSCMV ، پيكره هاي رشته اي قابل انعطاف SCMV در نمونه ها مشاهده و عكس برداري انجام شد. با انجام آزمون هاي SDS-PAGE و Western blotting بر روي نمونه هاي گياهي آلوده و سوسپانسيون هاي ويروس خالص، وزن مولكولي پروتئين پوششي SCMV در حدود 37-38 KDa بود. آزمون RT-PCR با استفاده از جفت پرايمر SCMVF3 و SCMV R3 انجام گرفت و قطعات تكثير يافته در حدود 900 bp بودند كه تاييدي مضاعف بر حضور ويروس SCMV در نمونه ها بدست آمد. بر اساس تحقيق حاضر ويروس موزاييك نيشكر پوتي ويروس شايع و غالب و عامل اصلي موزاييك و موزاييك كوتولگي در مزارع ذرت استان تهران مي باشد.