سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رقیه سرایلو – کارشناسی ارشد ، علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر،
حسین فکوری حاجیار – استادیار ، دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
محدثه شفیع پور – دانشجوی کارشناسی ، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی ، دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه تهران
اردشیر شفیع پور – کارشناسی ارشد ، شیمی گرایش شیمی فیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:
پژوهش حاضر، به شناسایی آسیب های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان ، از دیدگاه مدیران، مشاوران و دبیران شاخه نظری استان گلستان سال تحصیلی ۱۹ ۱۱ پرداخت. هدف پژوهش ، شناسایی و آشکارسازی عوامل آسیب زایی بود که در برنامه درسی پنهان برای تربیت شهروندی وجود دارد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی ، از حیث روش تحقیق ، توصیفی ، از نظر نوع ،پیمایشی مقطعی بود . ابزار گردآوری اطلاعات ،پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی ۱۲ /. بودکه از ۳۳ سؤال طبق مقیاس ۳ درجه ای لیکرت تنظیم شده و آسیب هایی را که سه مؤلفه برنامه درسی پنهان تحت عنوان جو اجتماعی ، ساختار سازمانی و تعامل متقابل معلم و دانش آموز بر تربیت شهروندی وارد می سازد را مورد بررسی قرار داد. از جامعه آماری پژوهش به تعداد ۲۱۹ نفر ، ۱۶۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و به پرسشنامه پاسخ دادند .تجزیه و تحلیل نتایج ، نشان داد با توجه به مقادیر t محاسبه شده وبا اطمینان ۱۳ درصد در سطح معنی داری مشاهده شده ، پاسخ دهندگان به پرسشنامه ،تمامی ۱۱ گویه مؤلفه جو اجتماعی و ۱۹ گویه از ۱۱ گویه مؤلفه ساختار سازمانی و پنج گویه از هفت گویه مؤلفه تعامل دانش آموز با معلم را به عنوان آسیب های آموزش متوسطه نظری بر تربیت شهروندی تأیید کردند. مهم ترین آسیب های شناسایی شده به ترتیب عبارت بودند از: عدم حساسیت والدین نسبت به تعلیم و تربیت دانش آموزان ، فقر فرهنگی والدین ، فرهنگ نامناسب موجود در مدرسه ، ارتباط نامناسب بین دانش آموز و دانش آموز. در مؤلفه های جو اجتماعی و ساختار سازمانی ، میانگین نظرات مدیران بیشتر از میانگین نظرات دبیران و مشاوران بوده و مدیران در مقایسه با مشاوران و دبیران ، این مؤلفه ها را آسیب زاتر دانستند. همچنین در مؤلفه تعامل دانش آموز و معلم ، با بیشتر بودن میانگین نظرات مدیران و مشاوران ازنظرات دبیران ، شدت آسیب آن ، بیشتر بود