سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مهری غلامحسینی – مربی عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی آبادان
سهیلا زرین جوی الوار – مدرس دانشگاه آزاداسلامی آبادان

چکیده:
انسجام در برنامه های توسعه منابع انسانی مستلزم توسعه برنامه های توانمندسازی کارکنان است که مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی در یکپارچه سازی و تلفیق این برنامه ها برای ارائه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایفا می کند.دراین مقاله به منظورشناسایی عوامل مرتبط باتوانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاههای آبادان نخست مدیریت مشارکتی ,فراهم آوردن منابع ,فراهم آوردناطلاعات ,پیوند با نتایج ,برانگیختگی هیجانی , پرورش تجارب شخصی ,ایجاداعتماد ,الگوسازی ,حمایت کردن ,داشتن هدفهای روشن وویژگی های جمعیت شناختی رابه عنوان متغیرهای مستقل وتوانمندسازی روانشناختی رابه عنوان متغیروابسته به وسیله ی ابزارپرسشنامه استاندارد ۴۲ سوالی وروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۲۵۰ نمونه جمع آوری وموردتجزیه وتحلیل قرارگرفت که درنهایت نتایج آن حاکی ازآن است که بین مدیریت مشارکتی ,فراهم آوردن اطلاعات ,برانگیختگی هیجانی ,ایجاداعتماد ,الگوسازی وحمایت کردن وداشتن هدفهای روشن باتوانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاههای آبادان رابطه وجودداردوبین سایرمتغیرها باتوانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه وجودندارد