سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

چکیده:

امروزه بیکاری دربسیاری از کشورهای جهان حتی درکشورهای پیشرفته صنعتی بعنوان یک مشکل اساسی مطرح می باشد جوامع امروزی بهدلیل توسعه روزافزون فعالیت های اجتماعی اقتصادی و تولیدی ناگزیر نیازمند افرادی آموزش دیده توانمند متخصص و کارا به عنوان مهمترین عامل پویایی هستند از سویی شواهد آماری نشان میدهد درایران وضعیت بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی به طور عام و دررشته های کشاورزی بطور خاص بسیار زیادمی باشد بیکاری دانش اموختگان کشاورزی براساس آخرین امار درسال 1388 25 درصد گزارش شده که نسبت به سایر رشته ها بالاترین میزان را دارد ایجاد فرصت های اشتغال مولد برای مبارزه با بیکاری و جلوگیری از تبعات اجتماعی اقتصادی آن الزامیست و نباید دراین زمینهکوتاه شود همچنین ضروری است ضمن رفع معضلات موجود در دوره های آموزش عالی کشاورزی درجهت تربیت نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز بخش کشاورزی و انطباق تناسب رشته های تحصیلی دانش آموختگان با مشاغل مورد نیاز بازار عوامل موثر براشتغال زایی این گروه از دانش آموختگان شناسایی شود.