سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد مال الهی – پژوهشکده میگوی کشور . بوشهرصندوق پستی: ۱۳۷
نصیر نیامیمندی – پژوهشکده میگوی کشور . بوشهرصندوق پستی: ۱۳۷

چکیده:

چگونگی تکامل سلولهای ز اینده و تشکیل اسپرم در ماهی راشگو صید شده از آبهای ساحلی خلیج فارس حوضه استان بوشهر از تیر ماه ۱۳۸۴ تا خرداد ماه ۸۵ مورد بررسی قرار گرفت . نمونه ها بصورت کاملا تازه در مجاورت یخ به آزمایشگاه پژوهشکده حمل میشد . وزن کل و وزن گونادها جهت محاسبه شاخص گونادی ثبت و سپس بکمک روشهای استاندارد و معمول بافت شناسی از گونادها مقطع برداری انجام میشد. ازمشاهده مقاطع تهیه شده نشان داد بیضه ها در ماهی راشگو دارای ساختمانی لوبولار بوده و اسپرمها تازمان خروج در لومن مرکزی این لوبولها نگهداری میشوند .علاوه بر این چهار مرحله م تمایز از رشد سلولهای جنسی اسپرماتوگونیا،اسپرماتوسیت ،اسپرماتیدواسپرم کامل نیز مشاهده شد. حضور مراحل مختلف از رشد سلولهای جنسی در گونادها این فرضیه را تقویت نموده که ماهی راشگواز سیستم توان تولید دائم اسپرمUnrestricted) پیروی مینماید . بنابر این انتظار میرود بتوان از ماهیان نر بالغ در تمام مدت سال جهت اسپرم گیری و لقاح مصنوعی استفاده نمود