سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمدرضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
جعفر یعقوبی – استادیار مدعو ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
یداله رجایی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:
شرایط اقتصادی کشور و دخالت های دولت و بانک مرکزی، در اقتصاد بانک محور ایران میتواند سوددهی موسسات و گیرندگان انفرادی وامها را با چالش جدی مواجه نموده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوقسیستم بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این ریسک ذاتی موجود در بخش کشاورزی نیز مزید بر علت بوده و به افزایش مطالبات کمک خواهد نمود. بر اساس ضوابط حاکم بر سیستم بانکی، میزان مطالبات معوقنباید از ۵ درصد کل مانده تسهیلات پرداختی هر بانک بیشتر باشد، اما رشد فزاینده نرخ مطالبات بانکی با توجه به جایگاه سیستم بانکی در اقتصاد ایران به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. تحقیق حاضر با هدفشناسایی موانع بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی مطالعه موردی استان زنجان انجام شده است. روش انجام تحقیق جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و مصاحبه و در مرحله دوم، انجام پژوهش های میدانی بوده است. جامعه آماری شامل ۷۶ نفر n=76از کارشناسان بانک کشاورزی استان زنجان بودند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که پس از اطمینان از روایی و اعتبار آن مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شش عامل تمدیدهای مکرر اقساط سر رسیده که موجب کاهش انگیزه کشاورزان جهت باز پرداخت اقساط می شود، وعده مقامات استانی و نمایندگان مجلس در خصوص تمدید تسهیلات و ترویج فرهنگ عدم باز پرداخت، فقدان اهرمهای قانونی موثر در وصول مطالبات، طولانی بودن پروسه صدوراجرائیه برای وصول مطالبات، وجود موانع قانونی برای تملیک و فروش وثائق و عدم وجود قوانین و مقررات با ضمانت اجرایی قوی جهت وصول مطالبات از مهمترین عوامل عدم بازپرداخت و علل افزایش مطالبات میباشد