سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حمید خیرالدین – استادیار گروه بیابان زدائی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
خسرو قزوینیان – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:
عکس هوائی عبارت است از مجموعه تصاویر واقعی عوارض و خصوصیات ظاهری زمین که توسط هواپیما و با استفاده ازدوربین عکسبرداری هوایی از زمین گرفته شده است.در اکثر کشور استفاده از عکس های هوائی در بررسی های و مطالعات زمینشناسی، جاده سازی، کشاورزی و مهم تر از همه برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.در ابتدا از عکسهای هوائیبجای نقشه اصلی در صحرا استفاده می کردند. بدیهی است که علم ژئوفیزیک و حفاریهای اکتشافی می توانند در این راستا کمک شایانی نمایند، لیکن گاهاً گستردگی مناطق مورد بررسی و هزینه های آن مانع از بررسیهای کامل می شود .در این مقاله سعی شده است در منطقه سمنان کهوجود فضاهای خالی زیرزمینی محرز است، قابلیت های سنجش از دور محک زده شود .بررسی ها نشان می دهد که به کارگیری توام داده های دورسنجی حرارتی و داده های محیطی و تلفیق و تجزیه و تحلیل آنها می تواند در شناسایی مناطقی که در آنها فضاهای زیرزمینی کم عمق وجود دارند، موثر واقع شود . با توجه به هزینه های زیاد عملیات ژئوفیزیکی، بکار گیری از این روش به عنوان یک راه حل، به عنوان اقدام اولیه درشناسایی مناطق بیابانی مورد استفاده قرار گیرد.