سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید مصطفی صادقی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
مرداویج شعاعی دیلمی – مرکز تحقیقات توتون رشت
رحیم مهدوی – مرکز تحقیقات توتون تیرتاش

چکیده:

تنش خشکی یکی از مهم ترین عوامل در خسارت به تولید محصول توتون در بیشتر مناطق دنیا، همچنین در ایران می باشد . بنابراین، شناسایی ارقام توتون متحمل به خشکی یک هدف مهم در ایران به شمار می رود. پنج هیبرید وارداتی به همراه 10 هیبرید ایرانی در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط (واجد تنش خشکی و فاقد تنش) در دو مکان (ایستگاه تیرتاش و ایستگاه رشت ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص های تحمل به خشکی از قبیل میانگین بهره وری (MP)، شاخص تحمل (TOL)، شاخص حساسیت به تنش (SSI)، میانگین هندسی بهره وری (GMP) و شاخص تحمل به تنش (STI)، بر مبنای عملکرد برگ خشک در شرایط آبی (YP) و دیم (YS) محاسبه شدند . اختلاف بسیار معنی داری بین ژنوتیپها از نظر کلیه شاخص ها و عملکردهای آبی و دیم وجود داشت که بیانگر وجود ت نوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ هاست و انتخاب برای تحمل به خشکی را امکانپذیر میسازد. محاسبه ضرایب همبستگی بین عملکرد برگ خشک در شرایط آبی و دیم و شاخصهای تحمل به خشکی نشان داد که ،MP، GMP و STI مناسب ترین شاخص ها برای غربال کردن ژنوتیپ های توتون می -باشند. با توجه به این شاخص ها و عملکرد بالا در دو محیط آبی و دیم بهترین ژنوتیپ های متحمل به خشکی در تبرتاش، ژنوتیپ های Nc55 و NC89×K394 و در رشت Coker347×Coker25 و NC89×K394 تشخیص داده شدند.