سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهران نژاد جوادی پور – کارشناس ارشد مدیریت شهری مشاور شهرداری منطقه ۱۳ تهران

چکیده:

تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان ها و شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک چهارگانه – شامل فرصت ها و تهدیدات برون سازمانی و نقاط قوت و ضعف درون سازمانی – یکی ا زارکان اساسی فرایند برنامه ریزی استراتژیک و زمینه سازی تدوین راهبردها است مقاله حاضر گزارش پژوهشی است که به منظور شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک توسعه خدمات الکترونیک شهری در سطح شهرداری های مناطق تهران انجام پذیرفته است بدین منظور نخست به بررسی اجمالی ادبیات و تشریح چهارچوب علمی تحقیق پرداخته و سپس یافته های مراحل مختلف پژوهش ارائه شده است طی مراحل تحقیق ابتدا حوزه های برون سازمانی و درون سازمانی دارای تاثیرات احتمالی برتوسعه خدمات الکترونیک شهری تعیین گشته و سپس عوامل استراتژیک سوق دهنده و بازدارنده موجود در هرزمینه شناسایی شده است پس از آن اثربخشی و اهمیت نسبی هریک از عوامل در حیطه صنعت مربوطه و نحوه مواجهه و مدیریت هرعامل توسط شهرداری های مناطق مطابق الگوی ماتریس های ارزیابی عوامل خارجی و داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته است بدین ترتیب ضمن تحلیل و جمع بندی یافته های پژوهش عوامل استراتژیک چهارگانه براساس عملکرد آنها رتبه بندی شده و مهمترین فرصتها و تهدیدات برون سازمانی و همچنین نقاط قوت و ضعفهای درون سازمانی شهرداری های مناطق در راستای توسعه خدمات الکترونیک شهری در سطح مناطق تهران معرفی شده است.