مقاله شيوع آلودگي به ويروس هپاتيت C و HIV در كودكان و نوجوانان خياباني شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 811 تا 816 منتشر شده است.
نام: شيوع آلودگي به ويروس هپاتيت C و HIV در كودكان و نوجوانان خياباني شهر اصفهان
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت C،‌ HIV
مقاله كودكان خياباني
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: نخوديان زري
جناب آقای / سرکار خانم: بابك آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ميليون ها كودك در جهان در خيابان ها مشغول كار و زندگي مي باشند. سوء استفاده هاي جنسي، خشونت، سوء مصرف مواد و عدم دسترسي به امكانات بهداشتي، اين كودكان را در معرض انواع بيماري هاي عفوني از جمله ايدز و هپاتيت C و HIV در كودكان و نوجوانان خياباني شهر اصفهان طراحي گرديد.
روش بررسي: مطالعه از نوع مقطعي بود و 386 كودك و نوجوان خياباني اصفهان طي سال هاي 1384-86 به روش نمونه گيري غيراحتمالي آسان وارد مطالعه شدند. پس از تكميل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك و رفتارهاي پرخطر، از نظر آلودگي به ويروس هپاتيت C و HIV بررسي شدند.
يافته ها: 270 نفر (%70) از شركت كنندگان پسر و ميانگين سني 12.62±3.23 سال بود. 267 نفر (%69) از نمونه ها، فقر را انگيزه زندگي و كار در خيابان اعلام كردند. به ترتيب 353 نفر (%91.7)، 366 نفر (%94.8)،‌ و 375 نفر (%97.2) سابقه مصرف سيگار، الكل و مواد مخدر نداشتند. 79 نفر (%68) از دختران و 46 نفر (%17) از پسران (p=0.000) سابقه درگيري فيزيكي با ديگران داشتند. 40 نفر (%34.5) از دختران و 12 نفر (%4.4) از پسران (p=0.000) سابقه برقراري رابطه جنسي را ذكر كردند. درچهار نفر از شركت كنندگان (%1)، HCV Ab مثبت شد و همه آنها از نظر HIV Ab منفي بودند.
نتيجه گيري: لازم است كلاس هاي آموزشي جهت آگاه سازي اين جمعيت از رفتارهاي پرخطر و بيماري هاي ناشي از آن برگزار گردد و مورد حمايت هاي قانوني، اجتماعي و بهداشتي قرار گيرند.