مقاله شيوع انواع مختلف سو تغذيه انرژي – پروتئين در بيماران همودياليزي شهر تهران در سال 1387 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه 17 تا 28 منتشر شده است.
نام: شيوع انواع مختلف سو تغذيه انرژي – پروتئين در بيماران همودياليزي شهر تهران در سال 1387
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي جامع ذهني
مقاله سو تغذيه انرژي پروتئين
مقاله التهاب
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصحابي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: نوذري بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مزده ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارراد آناهيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سو تغذيه انرژي – پروتئين در بيماران همودياليزي شايع است و تا كنون، مطالعه جامعي در زمينه شيوع سوء تغذيه انرژي – پروتئين در ايران از جمله در شهر تهران كه داراي بيشترين بيمار همودياليزي است، صورت نگرفته است. از سوي ديگر، تاكنون، مطالعه اي در زمينه شيوع انواع مختلف سوء تغذيه انرژي – پروتئين در بيماران همودياليزي انجام نشده است. مطالعه حاضر به منظور بررسي شيوع سو تغذيه انرژي – پروتئين و انواع مختلف آن در بيماران همودياليزي شهر تهران در سال 1387 انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي از 2302 بيمار همودياليزي بزرگسال واجد شرايط در كليه بيمارستان هاي تهران 291 بيمار به طور تصادفي با استفاده از نمونه گيري سيستماتيك انتخاب شدند. وضعيت تغذيه اي بيماران همودياليزي با استفاده از روش ارزيابي جامع ذهني Assessment ) (Subjective Global SGA تعيين شد. رژيم غذايي بيماران با استفاده از پرسشنامه يادآمد خوراك چهار روزه (شامل دو روز دياليز و دو روز غيردياليز) مورد ارزيابي قرار گرفت. قد و وزن بيماران در پايان اولين جلسه دياليز تعيين شد. همچنين بعد از 12 تا 14 ساعت ناشتا بودن4cc خون قبل از دياليز گرفته شد و غلظت اوره ، كراتي نين ، آلبومين و CRP (C-Reactive Protein) سرم اندازه گيري شد.
يافته ها: شيوع سو تغذيه انرژي – پروتئين خفيف تا متوسط و سو تغذيه شديد در بيماران همودياليزي شهر تهران بر مبناي شاخص SGA به ترتيب معادل 60.5% و 1% بود. ابتلاي بيماران همودياليزي به انواع سو تغذيه چنين بود: حدود 20.5% بيماران سوء تغذيه انرژي – پروتئين نوع I (دريافت ناكافي انرژي يا پروتئين، بدون وجود التهاب)، 65.5% سو تغذيه انرژي – پروتئين نوع IIa (دريافت ناكافي انرژي يا پروتئين، همراه با التهاب) و 14% سو تغذيه انرژي – پروتئين نوع IIb (دريافت كافي انرژي و پروتئين، همراه با التهاب). وضعيت آن دسته از بيماراني كه بر مبناي شاخص SGA فاقد سو تغذيه انرژي – پروتئين بودند يا به عبارت ديگر وضعيت تغذيه اي طبيعي داشتند به اين شرح بود: حدود 3.5% وضعيت تغذيه اي طبيعي نوع Ia (دريافت كافي انرژي و پروتئين، بدون وجود التهاب)، 34% وضعيت تغذيه اي طبيعي نوع Ib (دريافت ناكافي انرژي يا پروتئين، بدون وجود التهاب)، 55.5% وضعيت تغذيه اي طبيعي نوع IIa (دريافت ناكافي انرژي يا پروتئين، همراه با التهاب) و 7% وضعيت تغذيه اي طبيعي نوع IIb (دريافت كافي انرژي و پروتئين، همراه با التهاب).
نتيجه گيري: سو تغذيه انرژي پروتئين در بيماران همودياليزي شهر تهران به طور قابل توجهي شايع و بيشترين نوع آن سو تغذيه انرژي – پروتئين نوع IIa بود. همچنين، بيماران همودياليزي كه مطابق SGA فاقد سو تغذيه هستند، بايد مورد توجه قرار گيرند زيرا در اين بيماران، دريافت انرژي يا پروتئين ممكن است ناكافي باشد و التهاب وجود داشته باشد.