مقاله شيوع سندرم روده تحريک پذير در دانش آموزان دبيرستان هاي شهر گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه 76 تا 81 منتشر شده است.
نام: شيوع سندرم روده تحريک پذير در دانش آموزان دبيرستان هاي شهر گرگان
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم روده تحريک پذير
مقاله شيوع
مقاله دانش آموزان دبيرستاني
مقاله قوميت
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي ميلاد
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگو اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: جويباري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: آق اركاكلي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: سمناني شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم روده تحريک پذير يک اختلال عملکرد روده اي است که بهترين نشانگر آن وجود نشانه هاي مزمن يا عودکننده درد يا احساس ناراحتي در شکم همراه با اسهال، يبوست و يا نفخ است. حدود20-3 درصد افراد جامعه به سندرم روده تحريک پذير مبتلا مي باشند. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع سندرم روده تحريک پذير در دانش آموزان دبيرستان هاي شهر گرگان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي تحليلي با استفاده از نمونه گيري خوشه اي سه مرحله اي 1080 دانش آموز دختر و پسر ساکن شهر گرگان طي سال 1386 به صورت تصادفي مطالعه شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه حاوي اطلاعات دموگرافيک و معيار استاندارد رم – 2 استفاده شد.
يافته ها: 1063 پرسشنامه توسط دانش آموزان 19-15 ساله به طور کامل تکميل شد. طبق معيار رم – 2 شيوع سندرم روده تحريک پذير در بين دانش آموزان دبيرستاني 7/5 درصد تعيين گرديد. ارتباط بين قوميت و ميزان شيوع ابتلا به اين سندرم معني دار بود (P<0.05). دانش آموزان ترکمن نسبت به ساير قوميت ها بيشترين ميزان ابتلا را داشتند. اختلاف معني داري بين شيوع سندرم روده تحريک پذير و متغيرهاي جنس، سن و درآمد خانواده ديده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که شيوع سندرم روده تحريک پذير در اين منطقه با شيوع گزارش شده در غرب کشور و همچنين برخي از کشورهاي آسيايي نزديک است.