مقاله شيوه هاي مشارکت اعضاي هیات علمي در برنامه ريزي درسي دوره تحصيلات تکميلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه 23 تا 44 منتشر شده است.
نام: شيوه هاي مشارکت اعضاي هیات علمي در برنامه ريزي درسي دوره تحصيلات تکميلي
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله عضو هیات علمي
مقاله برنامه ريزي درسي
مقاله دوره تحصيلات تکميلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: شريف سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: موسي پور نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي شيوه هاي مشارکت اعضاي هیات علمي در برنامه ريزي درسي دوره تحصيلات تکميلي است. روش پژوهش ميداني و توصيفي پيمايشي و جامعه آماري آن اعضاي هیات علمي دانشگاههاي اصفهان (466 نفر) و صنعتي اصفهان (412 نفر) بوده است. براي انتخاب اعضاي هیات علمي دو دانشگاه از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم استفاده شد و 83 نفر از اعضاي هیات علمي در اين پژوهش شرکت داده شدند. ابزار جمع آوري داده هاي اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است. براي تعيين روايي پرسشنامه از روايي محتوا و براي تعيين پايايي آن از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. پايايي گام تعيين ساختار کلي رشته و درسها 0.80، تعيين هدفهاي برنامه درسي 0.86، انتخاب و تدوين محتوا 0.89، اجراي برنامه درسي 0.81، ارزشيابي برنامه درسي 0.88 و پايايي گام تغيير برنامه درسي 0.91 بوده است. نتايج پژوهش نشان داده است که در وضعيت موجود، اعضاي هیات علمي با شيوه حضور خود در برنامه ريزي درسي دوره تحصيلات تکميلي مشارکت دارند. در وضعيت مطلوب، اعضاي هیات علمي هر دو دانشگاه در گام اجراي برنامه درسي بر نقش خود به عنوان مجري برنامه درسي تاکيد ويژه اي داشته اند. با وجود اين، در گامهاي طراحي برنامه درسي که شامل تعيين ساختار کلي رشته و درسها، تعيين هدفها و انتخاب و تدوين محتواست، در هر دو دانشگاه شيوه مشارکت اعضاي هیات علمي برجسته انتخاب شده است. در دانشگاه اصفهان، علاوه بر شيوه مذکور، مشارکت حداکثري نيز ترجيح داده شده است. در دو گام ارزشيابي و تغيير برنامه درسي در هر دو دانشگاه، اعضاي هیات علمي تمايل داشته اند تا اعضاي هیات علمي برجسته گروه و نماينده اعضاي هیات علمي در اين دو گام مشارکت کنند.