مقاله شکل گيري نظام هاي اقتصادي بر مبناي اخلاق اسلامي و اخلاق سرمايه داري (عنوان عربي: انشاء نظم اقتصاديه وفق المباديء الاسلاميه و وفق القوانين الراسماليه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در جستارهاي اقتصادي از صفحه 7 تا 37 منتشر شده است.
نام: شکل گيري نظام هاي اقتصادي بر مبناي اخلاق اسلامي و اخلاق سرمايه داري (عنوان عربي: انشاء نظم اقتصاديه وفق المباديء الاسلاميه و وفق القوانين الراسماليه)
این مقاله دارای 31 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق اسلامي
مقاله اخلاق سرمايه داري
مقاله نظام اقتصاد اسلامي
مقاله نظام اقتصاد سرمايه داري (كليدواژه عربي: الاخلاق الاسلاميه
مقاله قوانين الراسماليه
مقاله النظام الاقتصادي الاسلامي
مقاله النظام الاقتصادي الرسمالي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضاقلي زاده مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: زيوداري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به طور معمول، رفتارهاي واقعي انسان از ذهنيات او نشئت مي گيرد. به طور کلي، ذهنيات افراد در محيط شکل مي گيرد و بر محيط اثر مي گذارد. اخلاق و مذهب از زير مجموعه هاي محيط بوده، مثلث محيط، اخلاق و مذهب سازنده ي ذهنيات افراد است که بعد از نهادينه شدن، بر رفتارها و کردارهاي انسان مسلط شده، آنها را کنترل مي کند. اثر اخلاق و مذهب در رفتارهاي واقعي انسان آن قدر مهم است که مي تواند به خودي خود، يک اقتصاد متفاوت ايجاد کند. اخلاق و ذهنيت مادي مي تواند منشا ايجاد اقتصاد سرمايه داري باشد و در مقابل، اخلاق اسلامي، نظام اقتصاد اسلامي را شکل خواهد داد، به بيان ديگر، در اين نظام ها تصورات از دولت، نظام قيمت، تخصيص منابع، ابزارها و نهادهاي مالي و اقتصادي و… تحت تاثير پايه ها و مباني آن نظام هاست. با توجه به اين اثرگذاري لازم است تقابل اخلاق اسلامي و سرمايه داري در شکل گيري نظام هاي اقتصادي، نهادها و ابزارهاي مالي و اقتصادي نشان داده شده، نحوه ي شکل گيري نظام هاي حاصل از آنها بررسي شود.
در اين مقاله، ضمن تعريفي از اخلاق اسلامي و اخلاق سرمايه داري و با اين پيش فرض که هر يک از آنها منجر به نظام اقتصادي متفاوتي خواهد شد، روند شکل گيري اخلاق اسلامي و سرمايه داري تحليل و نحوه ي شکل گيري نظام ها براساس اين اخلاق بررسي شده است. بررسي هاي انجام شده در مطالعه حاضر نشان مي دهد که ذهنيت سودطلبانه و مادي افراد موجب خواهد شد نظامي همانند اقتصاد سرمايه داري شکل گيرد و در مقابل، ذهنيت اسلامي، انسان را به نظام اقتصادي اسلامي خواهد کشاند.