انسان در انتخاب راههای مثبت و یا منفی برتریجویی یا جبران آزاد است. ثروتاندوزی یا جاهطلبی از راههای نادرست و سیاسی، برتریجویی به شیوهای منفی است. کمک به دیگران از طریق کار، روابط اجتماعی، تعلیم و تربیت و روشهای مشابه دیگر، مسیرهای مثبت برتریجویی را نشان میدهند. برتریجوییمثبت تلویحاً حاکی از علاقهی اجتماعی قوی است (شارف، .(150 :1387

عقده ادیپ2از: نظر فروید شخصیّت کودک در مرحله فالیک3 (آلتی) یعنی حدود سالهای چهارم و پنجم که لیبیدو در ناحیه اندامهای تناسلی متمرکز میشود، با عقدهی ادیپ در کشمکش است: میل» ناهشیار پسر بچّهها در خلال مرحلهی آلتی رشد روانی- جنسی (از سنین 4 الی 5 سالگی) نسبت به مادرانشان با میل به جابهجاسازی یا از بین بردن پدرانشان همراه است« (شولتز، .(96: 1383 در این نوع عقده اگر کودک نتواند با پدر خود همانندسازی کند منجر به عقده ادیپ در او میشود که این عقده گاه به صورت تنفر از پدر و گاه منجر به پدرکشی میشود. که نمود آن را متون حماسی به وفور میبینیم.

عقده رقابت برادران(کائن)» :1این عقده که »عقدهی قابیل« (بودون) و »عقـدهی دخـول بـه نـاحق« (لاکـان) نیـز نامیده میشود، متعارفترین ریشهاش حسادت نسبت به برادر کوچک یا خواهر کوچک است و در بزرگسالی از راه حسادت تهاجمی نسبت به هر کسی که بتواند احساس برتری و رقابت برای به چنگ آوردن مزایا، مدایح و ترفیعات نشان دهد، ابـراز میشود. گرایشی است مبنی بر اینکه هر موقعیّتی را به صورت رقابتی بین رقبای همسـان در راه جلـب یـا حفـظ محبـت، دوستی، ستایش تصوّر شود؛ آن هم محبت، دوستی و ستایش هر شخصی که بـه عنـوان مـافوق یـا اعطاکننـدهی ترفیعـات محسوب میشود« (موکی یلی، .(70-69 :1374